وقتی میگن به آدم دنیا فقط دو روزه
آدم دلش میسوزه .....
ایخدا ایخدا ایخدا ......ای
آدم که به گذشته یه لحظه چشم میدوزه
بیشتر دلش میسوزه.........
ایخدا ایخدا ایخدا ....ای
دنیا وفا نداره ... چشمش حیا نداره
هیچکس وفا نداره...
ایخدا ایخدا ایخدا ....ای
دلی میخواد از آهن
هر کی میخواد مثل من
اون وقت دووم میاره.......
ایخدا ایخدا ایخدا ...ای
تا که آدم جونه کبکش خروس میخونه دنیا باش مهربونه
ای خدا ای خدا ای خدا...ای
اما به وقت پیری بی یار و بی نشونه آدم تنها میمونه ...
ایخدا ایخدا ایخدا.....ای

دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387
X